Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Forskning

Statsanerkendte museer, som Billund Kommunes Museer, har pligt til at forske indenfor sit ansvarsområde og stille den fremkomne viden til rådighed for omverdenen.

Billund Kommunes Museers forskning er videnskabeligt arbejde baseret på faglige problemstillinger.

Forskningen er en af de fem centrale opgaver for de statsanerkendte museer. Forskningen er forbundet med museets øvrige hovedopgaver: indsamling, registrering, bevaring og formidling.

Krav til museernes forskning i museumsloven

  • Museet har en rimelig faglig standard
  • Museet skal forske inden for sine ansvarsområder (Billund Kommunes Museers ansvarsområder er nyere tids landbrugshistorie, industrihistorie og turismehistorie)
  • Forskningen skal aktualisere viden om kulturarv i et lokalt, nationalt og internationalt perspektiv
  • Forskningen skal udvikle anvendelse og betydningen af kulturarven for samfundet
  • Forskningen skal sikre kulturarven for fremtidens anvendelse
  • Museet skal samarbejde med andre statslige og statsanerkendte museer
  • Museet skal stille sin samling og dokumentation til rådighed for forskningen

Strategiudvikling

Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler, at statsanerkendte museer har en nedskrevet prioriteret forskningsplan, der sikrer og udvikler museets forskning. Denne forskningsplan er ikke tilgængelig, da den i 2020 er under udarbejdelse. Forskningsplanen vil blandt andet beskrive, hvorledes forskningen har betydning og sammenhæng den øvrige opgavevaretagelse, hvorledes planen indgår i den samlede mission og vision for museet, hvorledes forskningen vil leve til det almene forskningsbegrebs krav, samt hvorledes museet systematisk vil evaluere sone forskningsressourcer med henblik på at optimere ressourceforbruget.

Eksterne samarbejder

Museet indgår i flere netværk og samarbejder omkring forskning. Disse vil forsat forsøges yderligere styrket og udbygget. Dertil vil vi arbejde for at indgå i nye sammenhænge, hvor det er relevant i forhold til museets mission og vision 2021.

Nuværende samarbejder:

VardeMuseerne: Et fælles ph.d.-projekt omkring københavnerplantager. Billund Kommunes Museer får gennem dette projekt forsket i det rekreative liv i områdets københavnerplantager, hvilket kan betegnes som den tidlige turisme i området. Derved er dette samarbejde også den første forskning i museets nye fokusområde: Turisme.

Københavns Universitet: Københavns Universitet er samarbejdspartner i ph.d.-projektet omkring københavnerplantagerne.

Hedegruppen: Et samarbejde mellem en række museer og andre interessenter, der har hedens kulturhistorie som fokus. Formålet er at genetablere forskning inden for et emne, der har været nedprioriteret i en længere årrække på både museer og universiteter. Gruppen har blandt andet afholdt et seminar om emnet. Her var formålet vidensdeling af forskning, og at vække interesse for Hedegruppen hos flere interessenter. Gruppen består af: Ringkøbing-Skjern Museum, Sønderskov Museum, Varde Museerne, Museum Midtjylland, Giveegnes Museer, Fredericia Kommune, Museum Silkeborg, Naturstyrelsen Midtjylland og Billund Kommunes Museer.

Skov- og landbrugspuljen: Billund Kommunes Museer er en del af en samarbejdspulje inden for skov og landbrug, der i en længere periode har været inaktiv, men nu forsøges genaktiveret. Tovholder bag puljen er Det Grønne Museum, der i en ny puljesammensætning arbejder med landbruget som fælles interesseområde.

Museumsforum Syddanmark: Billund Kommunes Museer er del af foreningen Museumsforum Syddanmark, der er en sammenslutning af statsanerkendte og statslige museer og de dertil knyttede konserveringscentre i Region Syddanmark. Forskerforummet herunder er et mødested for fagpersonalet ved museer, arkiver og konserveringscentre, der arbejder med forskning. Forummet udgiver det fagfællebedømte tidsskrift Tings Tale sammen med Aarhus Universitetsforlag.

MID: Museets ene inspektør har medlemskab i foreningen Museumsformidlere i Danmark, hvis formål er at styrke, udvikle og synliggøre arbejdet med museumsformidlingen – herunder udstillinger og undervisning ved danske museer. I forummet diskuteres også forskning, og dennes sammenhæng med de formidlingen. Det kan fx være forskningsbaserede udstillinger og andre formidlingsaktiviteter.

Formidlerforum Syddanmark: Billund Kommunes Museer er en del af Formidlerforum Syddanmark, hvis formål er at give et rum, hvor formidlere fra museer/arkiver i Region Syddanmark kan mødes med henblik på at udveksle erfaringer, give inspiration til hinanden samt sparre på udvikling af tilbud, heraf også forskningsbaserede formidlingsaktiviteter. Forummets deltagere Museerne i Fredericia (tovholder), Billund Kommunes Museer, VardeMuseerne, Østfyns Museer, Vingsted Historiske Værksted, Kolding Stadsarkiv, Danmarks Jernbanemuseum, Gl. Estrup, Odense Stadsarkiv, Ribe Kunstmuseum, Nationalt netværk af skoletjenester, Odense Bys Museer, Danevirke Museum, Give-Egnens Museum, Sydvestjyske Museer, Dansk Sygeplejehistorisk Museum, Nyborg Slot, Museum Sønderjylland.

Intrface: Foreningen Intrfaces formål er at gennemføre, evaluere og videndele undervisningsforløb mellem gymnasiale uddannelser og museer og derefter stille forløb og erfaringerne til rådighed på skolerne og museerne. Billund Kommunes Museer er del af foreningen og bruger medlemskabet til at skabe relevante forbindelser mellem museet og gymnasiale uddannelser, der kan skabe forløb, der kan danne grund for forskning i formidling, og også forløb der er forskningsbaserede.

Flygtningenetværket: Netværket arbejder med historien om de tyske flygtninge i Danmark fra 1945-1949. Formålet er videndeling, information og inspiration – herunder også til forskningssamarbejder på tværs. Netværket består af VardeMuseerne (tovholder), Billund Kommunes Museer, Museums Lolland-Falster, Lemvig Museum, Besættelsesmuseet i Aarhus 1940-45, Aalborg og Forsvars- og Garnisonsmuseum, Nordjyllands Historiske Museum, Viborg Museum og Museum Skanderborg.

Nationalt netværk af skoletjenester: Netværket er finansieret af Kulturministeriet og Undervisningsministeriet med henblik på at implementere åben skole. Netværket er placeret i Videnscenter for eksterne læringsmiljøer, og har som en af hovedindsatserne; videndeling, der skal inspirere, udvikle og kvalificere lokale praksisser og erfaringer. Herigennem sker styrkelse og kvalificering af de enkelte læringsmiljøer, styrkelse af samarbejdet mellem aktærerne og styrkelse af den nationale sammenhæng og kontinuitet på området. Billund Kommunes Museer er en aktiv del af netværket, og bruger blandt dette til at sætte fokus på forskningsbaserede læringsmiljøer og undervisning.

Vaerk: Billund Kommunes Museer tager del i et tværmusealt projektsamarbejde, Gennemgang af Museernes håndværkssamlinger. Projektet består af en samlingsgennemgang af otte jyske museers håndværkssamlinger med det mål at fokusere museernes sikring af håndværkssamlingernes forsknings- og formidlingsmæssige værdi. Derudover skal projektet fungere som afsæt for et netværk med national vidensdeling for at styrke og strømline en mere koordineret samlingsindsats museerne imellem. Projektets resultater formidles gennem et seminar om håndværkssamlinger på de danske museer. De involverede museer vil desuden udgive en antologi om håndværkshistorie og håndværkssamlinger.

 


køer på marked ved Baldersbæk
Køer på engen ved Baldersbæk